BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

3 wrzesień 2020

Ciekawa informacja Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkach

Z przyjemnością chciałabym się z Państwem podzielić informacją o wdrożeniu w  życie i mam nadzieję rozpoczęciu nowego etapu w rozwoju standardów na rzecz osób z  niepełnosprawnością w pomocy społecznej.

Kierownik GOPS w Borkach zainicjował i zrealizował wraz partnerem i opiekunem naukowym Fundacją ASDreamer w Lublinie nowatorski projekt dedykowany osobom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i innymi niepełnosprawnościami generującymi trudności w  komunikacji. Nowatorski projekt ponaglający na: znakowaniu ośrodka, opracowaniu kart do komunikacji, szkoleniu dla pracowników otwiera drogę do dostępności jednostek użyteczności społecznej dla osób z  zaburzeniami ze spektrum autyzmu. 

Chętnie udzielę bliższych informacji i podzielę się doświadczeniami. 

https://www.gminaborki.pl/dostepnosc-komunikacyjna-w-pomocy-spolecznej/

https://gopsborki.pl/2020/08/25/866/

Anna A. Szalast
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borkach
ul. Wojska Polskiego 41
21-345 Borki
tel. 81 857 42 77

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: