BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

15 Luty 2021

Projekt – Lubelska Akademia Aktywności

 

Fundacja na Rzecz Seniorów „BONUM VITAE” w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie realizuje projekt Lubelska Akademia Aktywności nr RPLU.11.01-00-06-0013/20. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Projekt Lubelska Akademia Aktywności skierowany jest do 60 osób z niepełnosprawnościami powyżej 18 roku życia wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub osób zagrożonych ubóstwem/wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego (w roz. KC), w tym w szczególności:

 • Osoby bierne zawodowo
 • Osoby bezrobotne

W tym:

 • Osoby z terenów wiejskich
 • Osoby korzystające z POPŻ 2014-2020
 • Osoby o niskich kwalifikacjach

 

Głównym celem projektu jest podniesiona aktywność społeczno-zawodowa i zdolność do zatrudnienia wśród 60 osób z niepełnosprawnością wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem/wykluczeniem społecznym, w oparciu o ścieżkę integracji tworzoną indywidualnie dla każdej osoby, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb.

 

W ramach projektu oferowane są  następujące formy wsparcia:

 • Indywidualna ścieżka rozwoju
 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne
 • Trening kompetencji społeczno-zawodowych
 • Szkolenie zawodowe
 • Indywidualne i kompleksowe pośrednictwo pracy
 • Staż zawodowy

Kontakty dla  osób zainteresowanych udziałem w projekcie :

Fundacja na Rzecz Seniorów „BONUM VITAE”: tel. 790 293 330

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie: tel. 81 458 38 75

 

Plakat promujący projekt Lubelska Akademia Aktywności

 

Informacja przekazana przez :

www.bonumvitae.org.pl

Fundacja na Rzecz Seniorów „BONUM VITAE”

ul. Frezerów 3

20-209 Lublin

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: