BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1 październik 2020

Inkubator DOSTĘPNOŚĆ +

Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra ogłasza kolejny nabór pomysłów na Innowacje Społeczne.

Tematem przewodnim działań Inkubatora  jest DOSTĘPNOŚĆ +.

Już od 1 września można składać wnioski dotyczące  pozyskania grantów na innowacje społeczne.

Inkubator będzie udzielać pomocy eksperckiej i finansowej w formie grantu osobom indywidualnym, grupom nieformalnym oraz różnym organizacjom i instytucjom (pozarządowym, prywatnym i publicznym), które mają nowatorski pomysł na to, jak sprawić, aby osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby starsze o ograniczonej mobilności lub percepcji mogły w jak największym stopniu samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu (na przykład robić zakupy) i nie były wykluczone z możliwości korzystania z usług publicznych oraz innych o charakterze powszechnym (na przykład dostęp do mediów elektronicznych, dóbr kultury czy usług ochrony zdrowia).

Chodzi o innowacyjne rozwiązania lub narzędzia w skali mikro, które dotyczą między innymi sposobu świadczenia danej usługi, zmiany cech produktu oferowanego na rynku, zmiany organizacji miejsca lub formy świadczenia usługi, zmiany sposobu zarządzania instytucją, tak aby zapewnić większe otwarcie na potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami.

info plakat inkubator dostępności plus

W skrócie:

Temat innowacji: DOSTĘPNOŚĆ + więcej o dostępności https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/dostepnosc-plus/

Grupa docelowa do której powinny być skierowane innowacje:

  • Osoby z niepełnosprawnościami
  • Osoby starsze o ograniczonej mobilności lub percepcji

Kto może być Grantobiorcą:

  • osoby fizyczne, grupy nieformalne, NGO, stowarzyszenia, fundacje, osoby prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorcy, instytucje pozarządowe, prywatne i publiczne

Wartość grantu:

  • do 50 tys pln

 Nabór wniosków do II rundy – będzie trwał od 1 września do 12 października.

plakat projektu

Więcej szczegółów na stronie http://inkubatorwielkichjutra.pl/.

Na stronie znajdziecie informacje dotyczące naboru, formy składania wniosków, regulaminu naboru i realizacji projektu grantowego.

 Dotychczas w ramach Inkubatora powstało 47 innowacji, a kolejnych 21 jest w trakcie inkubacji. Kolejny nabór od września 2020 to szansa na kolejne granty dla około 20 pomysłodawców. Około 1 mln PLN trafi do innowatorów z całego kraju, wyłonionych w ramach otwartego konkursu ofert. 

 

Zespół Projektu

Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra Dostępność +

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: