BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

11 Kwiecień 2014

Konferencja Szkolno – Warsztatowa pt. „Dziecko niepełnosprawne w rodzinie i szkole”

W poniedziałek 7 kwietnia o godz. 10.00 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Włodawie miała miejsce konferencja szkoleniowo – warsztatowa na temat „Dziecko niepełnosprawne w rodzinie i szkole”, zorganizowana przez SOSW oraz Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną we Włodawie.

Uczestnicy to pracownicy Starostwa Powiatowego we Włodawie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, rodzice dzieci niepełnosprawnych i inni goście.

Na wstępie wszystkich obecnych na konferencji przywitała pani dyrektor SOSW p. Irena Dejer. Następnie głos zabrał Starosta Włodawski p. Wiesław Holaczuk, który powiedział , że potrzebne jest połączenie wszystkich sił zarówno instytucji jak i rodzin aby pomóc dzieciom niepełnosprawnym.

konferencja Włodawa

O godz 10.30 zaczęła się I część szkoleniowa – ogólna

Jako pierwsza zabrała głos p. Olga Gilewicz – Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego, edukator w zakresie kształcenia uczniów niepełnosprawnych, były wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie. Mówiła na temat „Indywidualizacja procesu nauczania dziecka niepełnosprawnego w szkole masowej i specjalnej”. Powiedziała jakie warunki należy spełnić, by wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkołach i placówkach oświatowych było skuteczne, zwróciła uwagę , że każde dziecko ma prawo się uczyć choć nie wszyscy tego samego i tak samo, że każdy rodzic powinien wybrać szkołę odpowiednią dla jego dziecka z odpowiednio przeszkoloną kadrą o wieloprofilowym przygotowaniu pedagogicznym, oraz w jaki sposób przekazać materiał dziecku, by mogło go przyswoić, zwracać uwagę na program nauczania by dopasowany był indywidualnie w zależności od potrzeby, aby szkoła nie posiadała barier architektonicznych czyli sale dostosowane do pracy w grupie i dziecko integrowało się z otoczeniem. Zaznaczyła nadrzędność celu terapeutycznego nad edukacyjnym w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym, tak by dziecko zdobyło umiejętność samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym w miarę możliwości i preferencji. Na koniec zwróciła uwagę na sukcesy wychowanków SOSW we Włodawie, którzy zdobywają nagrody i wyróżnienia w konkursach z młodzieżą pełnosprawną.

Kolejny wykład przedstawiła p. Anna Suska – psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włodawie pt. „Specyfika funkcjonowania rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym”.

konferencja włodawa 1

Stwierdziła, iż kiedy dziecko niepełnosprawne przychodzi na świat to najważniejsza jest rodzina, to walka z emocjami własnymi, jak trudno jest pokochać takie dziecko, że wychowywanie to ciągła walka o jego godność, przetrwanie, edukację i odnalezienie się w życiu codziennym.

Kolejny punkt programu przedstawił wicedyrektor SOSW pan Piotr Huczuk – pokazując film na temat „Metody i terapie stosowane w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie w SOSW we Włodawie”. W filmie przedstawiono i scharakteryzowano terapię interakcji sensorycznej, metodą Donatisa ( komunikacji, elektroniczne ucho ), kinezyterapię, hipoterapię, metodę Weroniki Sherborne ( dotyk i ruch), terapię logopedyczną, EEG Biofeedback ( praca mózgu), taktylną( masaż skóry, dotyk), dogoterapię( praca z psem ), zajęcia na basenie (ruch, koordynacja) oraz zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia uczniów: plastyczne, muzyczno-wokalne, matematyczne, rytmiczno-taneczne, kulinarne, czytelnicze, komputerowe, wędkarskie, fotograficzne, sportowe, zajęcia prowadzone z dzieckiem niewidomym jak nauka czytania metodą „ Brayla „oraz zajęcia w internacie i świetlicy.

Kolejnym punktem była część artystyczna, w której wystąpiły zespoły z SOSW we Włodawie: zespół Świetliki, zespół Iskierki oraz szkolny kabaret „Zemsta inaczej”.

W przerwie, zaproszono wszystkich do zwiedzenia Ośrodka i obejrzenia jak wyposażone są pracownie.

 II Część konferencji to warsztaty dla rodziców.

Jako pierwsza wystąpiła psycholog p. Anna Suska z wykładem pt. „ Edukacja wychowanie i terapia dziecka niepełnosprawnego”, w którym podkreśliła, że nie można wychować dziecka niepełnosprawnego bez miłości, a kolejnym krokiem jest przekazywanie wiedzy i umiejętności, pokazanie co jest dobre a co złe, bo wówczas gdy rodzina pokocha i zaakceptuje dziecko to czuje się ono bezpieczne. Zaznaczyła, iż edukacja osób niepełnosprawnych jest bardzo ciężka ale owocna.

„Nie ma terapii bez akceptacji”

Następnie p. Aneta Demczuk – przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Włodawie przedstawiła jak wygląda procedura w praktyce orzekania o stopniu niepełnosprawności tj;

 dzieciom do lat 16 nie przypisuje się stopnia niepełnosprawności natomiast dzieciom powyżej 16 r. ż, jest już orzekany taki stopień.

Natomiast p. Danuta Romańczuk – pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włodawie mówiła na temat „Dofinansowania z PFRON przysługujące dzieciom niepełnosprawnym” jakie są możliwości korzystania z dofinansowania dzieciom z orzeczoną niepełnosprawnością., że środki są corocznie aneksowane na różnego rodzaju zadania jak rehabilitacja, turnusy rehabilitacyjne, sprzęt rehabilitacyjny, bariery architektoniczne itp. Zasady korzystania z tych środków.

Jako ostatnia głos zabrała p. Korneluk z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie, która mówiła o formach pomocy społecznej udzielanej przez GOPS, czy to w formie pieniężnych czy niepieniężnych np: dofinansowanie dzieciom w szkole obiadów i jakie są potrzebne dokumenty aby się o to starać, z jakich ustaw tj. o pomocy rodzinie, pomocy społecznej, świadczeniach pielęgnacyjnych czy ustawie alimentacyjnej.

Na koniec konferencji pani dyrektor SOSW p. Irena Dejer podziękowała wszystkim przybyłym i zaprosiła na poczęstunek.

  Aneta Gibuła

 PRAWA

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: