BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

7 grudzień 2015

Lubelskie Targi Aktywności Osób Niepełnosprawnych III edycja

Za nami III edycja Lubelskich Targów Aktywności Osób Niepełnosprawnych. Ta barwna, stwarzająca szansę aktywizacji społecznej i przynosząca środowisku osób niepełnosprawnych

wymierne nawet korzyści impreza przygotowana została staraniem miasta Lublin, we współpracy z: Forum Kobiet Lublina, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Lublinie, Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Potrzebujących wsparcia „IUVO”, Stowarzyszeniem Rodzin Osób z Zespołem Downa „Ukryty Skarb”, Fundacją Fuga Mundi oraz Polską Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie. Uprzedzając tok tej, pisanej z pozycji uczestnika i obserwatora Targów, relacji wyrazić chciałbym pewien zawód, że w ślad za rozmachem organizacyjnym, cennym zaangażowaniem wielu osób i społeczności, nie poszło dostateczne rozreklamowanie przedsięwzięcia w lokalnych mediach. Rezultatem braku skutecznej kampanii informacyjnej była bowiem relatywnie niska frekwencja zwiedzających i gości.

Zdjęcie budynku Targów Lubelskich

Przeprowadzone w dniach 3-4 grudnia Targi to interesujące konferencje (w bieżącym roku skoncentrowane wokół tematów: „Aktywność kulturalna osób niepełnosprawnych. Taniec w życiu osób niepełnosprawnych” i „Zatrudnianie osób niepełnosprawnych”), pokazy i występy, spektakle, układy taneczne, tańce itp., bogata część wystawiennicza szeregu instytucji, w tym znakomicie zaopatrzony kiermasz (udział wzięło 65 wystawców). Wielopłaszczyznowość przedsięwzięcia dyktuje sprawozdawcy konieczność skoncentrowania się jedynie na niektórych punktach jego bogatego programu. Trudny to wybór, bowiem każdy z uczestników wnosił w przebieg imprezy ogromne zaangażowanie, współtworzył klimat, wyciskał niepowtarzalne piętno na jej charakterze.

Instruktywną i dla wielu słuchaczy inspirującą była prelekcja dr Jolanty Taczały z Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie, poświęcona zagadnieniu: „Rehabilitacja ruchowa osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem tańca jako jednej z metod”. Zasygnalizowana w tytule wystąpienia forma terapii charakteryzuje się aktywnym statusem osoby niepełnosprawnej jako współtwórcy planu leczenia – zaplanowanie terapii przez lekarza specjalistę uwarunkowane jest znajomością oczekiwań pacjenta.

Z kolei P. Iwona Ciok z Centrum Tańca SWING DUET w Warszawie w interesujący sposób zarysowała genezę oraz kulturotwórczy i sportowy wymiar tańca osób niepełnosprawnych. Jej wystąpienie poświęcone było zagadnieniu: „Taniec sportowy jako metoda integracji psychospołecznej”. Z zainteresowaniem i żywym odbiorem uczestników spotkała się charakterystyka tańca na wózkach jako dziedziny sztuki. W tańcu towarzyskim najbardziej istotna jest bowiem dusza – przewodnikiem osoby niepełnosprawnej jest działająca na jej wnętrze sama muzyka, w ślad za którą dopiero podążyć może ekspresja ciała. Zaprezentowane aspekty tańca na wózkach pozwalały słuchaczom zrozumieć przede wszystkim, iż taniec to sportowy i kulturowy fenomen wspólny osobom pełno- i niepełnosprawnym, zaś same formy wyrazu są już sprawą wtórną, pozostawiającą wiele przestrzeni dla kreatywności samych zainteresowanych.

Drugi dzień Targów przyniósł interesujące wykłady poświęcone problematyce zatrudniania osób niepełnosprawnych. Podsumowując swój, poświęcony „Przykładom dobrych praktyk dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych w Lublinie” wykład, P. Anna Ciesielska-Siek HR Manager z Instal Lublin Sp. z o.o. podkreśliła czynnik napięcia występującego pomiędzy formułą zakładu pracy jako instytucji zorientowanej na efekt finansowy oraz jako miejsca pracy gwarantującego satysfakcję osobom o zmniejszonych szansach wykazania się realnie posiadanym potencjałem zawodowym. Kluczem do przezwyciężenia tej (pozornej) antynomii jest ciągle sam niepełnosprawny pracownik jako osoba zaangażowana i efektywnie wykonująca swoje obowiązki. Aktualnymi są jednak ciągle: konieczność pokonywania uprzedzeń kierowników zakładów pracy oraz dokonywania zmian w otoczeniu osoby pracującej – dostosowywania go do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Niekwestionowany walor praktyczny miały wreszcie poprowadzone przez dr Jacka Sobka „Warsztaty dla osób niepełnosprawnych z zakresu przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej z elementami autoprezentacji”. Wszyscy chętni do udziału w warsztatach mieli szansę dowiedzenia się, jak istotnym jest zrozumienie wymogów przedmiotowych przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej i tych bardziej subiektywnych, jak zdolność wywierania wrażenia na innych, motywacja – otwierających większe pole dla kreatywności w poszukiwaniu zatrudnienia.

Poświęcając kilka zdań pokazom i występom artystycznym z pierwszego dnia Targów stoję wobec trudności nie tylko w doborze punktów programu, którym poświęcić należałoby większą uwagę (wszyscy aktorzy włożyli w swoje występy ogromne serce!), ale i w odzwierciedleniu niepowtarzalnej atmosfery tej części imprezy. Tutaj należało po prostu być obecnym – i nie przypadkiem występy artystyczne prezentowane na niższym piętrze budynku śledzone były z wyżyn antresoli przez połowę przynajmniej wystawców – opuszczających pod wpływem magii tańca i muzyki kiermaszowe stoiska.

Zdjęcie pokaz tańca na wózkach

Pokaz pary tanecznej Swing DUET na wózkach stanowił wymowne dopowiedzenie do wypowiedzianych w części konferencyjnej słów P. Iwony Ciok o tańcu jako dziedzinie sztuki. Perfekcja osób wykonujących układ taneczny stała się świadectwem o potędze wyczucia rytmu, wdzięku, sprawności w wykonywaniu skomplikowanych figur jako czynniku jednakowo dostępnym pełno- i niepełnosprawnym artystom.

Pośród wielości prezentowanych tego dnia form i stylów muzycznych kompozycja choreograficzna „Ach, country” członków Fundacji Teatroterapia Lubelska zwracała uwagę profesjonalizmem wykonania, rytmiką i pomysłowością charakteryzacji. Spektakl muzyczny dzieci ze Stowarzyszenia „Ukryty Skarb” pt. „Mamma Mia” uczynił zaś z budynku Targów Lublin S.A. wielką scenę, wypełnioną radością odbiorców i satysfakcją wykonawców – była to bowiem muzyka angażująca wszystkie chyba obecne tego dnia przy ul. Dworcowej 11 osoby niepełnosprawne.

Zdjęcie przedstawicielka fundacji Canituus z psami

Pośród wabiących oko, pomysłowo udekorowanych stoisk części kiermaszowej uwagę zwracało stoisko Fundacji Canituus, dokumentującej obszar swojej pracy z pomocą nie tylko udostępnianych chętnym ulotek, ale także poprzez obecność specjalnie przygotowanych i przeszkolonych piesków. Jak przeczytać można w folderze Fundacji – jej celem jest „organizowanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych, rehabilitacyjnych, integracyjnych i rekreacyjnych z udziałem odpowiednio wyszkolonych psów. Zajęcia oparte są na autorskich programach dostosowanych do obowiązującej podstawy programowej oraz programów wychowawczych szkół”. Zapytana o tajniki terapeutycznej zabawy z dziećmi, przedstawicielka Fundacji mówi: „Nie pozwalamy dzieciom na zabawę spontaniczną. Od początku uczymy prawidłowych zachowań w stosunku do psa”.

Stoisko Europejskiej Fundacji Opieki miało do zaoferowania, oprócz własnych materiałów promocyjnych, także starannie wykonany „Przetwornik 2015” – wydany przez Fundację zbiór przepisów kulinarnych, będących pokłosiem przeprowadzonego uprzednio konkursu.

Fundacja Likejon, obok materiałów promocyjnych Zamigaj.pl – grupy certyfikowanych tłumaczy i wykładowców języka migowego od lat związanej ze środowiskiem osób g/głuchych i słabosłyszących – prezentowała nie wabiący może oczu, ale niezwykle pożyteczny wynalazek techniczny. Intrygującym urządzeniem był Videotelefon służący ułatwieniu posługiwania się osoby głuchej/słabosłyszącej z tłumaczem. Fundacja oferuje wszystkim zainteresowanym użyciem tego właśnie sprzętu stosowne usługi.

Zdjęcie - Stoisko Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych

Z przyjemnością odwiedziłem stoisko Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki, które w tym roku zaimponowało odwołaniem się do technik multimedialnych – prezentowało bowiem na monitorze filmy, których bohaterami były skupione w LFOON stowarzyszenia. Pośród publikacji własnych i pochodzących od zaprzyjaźnionych instytucji, uwagę zwracał zwłaszcza wydany przez nasze Forum w ramach projektu „Łamanie barier Lublin – Zamość – Włodawa – Brześć. Partnerstwo na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych 2012-2013” „Informator o placówkach i instytucjach świadczących pomoc osobom z niepełnosprawnością w powiecie włodawskim”(oraz analogiczny odnoszący się do powiatu zamojskiego).

Stoisko Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących przy ul. Lucyny Herc w Lublinie wyróżniało się natomiast ofertą zakupu wykonanych przez podopiecznych ośrodka dżemów z dyni.

Były też wśród stoisk kiermaszowych takie, których odwiedzenie mogło skutkować zakupem produktów wybitnie ułatwiających życie osoby niepełnosprawnej. Przykładem jest Centrum Wózków Inwalidzkich przy ul. Lubartowskiej w Lublinie prezentujące szereg typów wózków inwalidzkich o zróżnicowanych właściwościach. Były stoiska, tradycyjnie oferujące wiele pożytecznych i instruktywnych publikacji. Wymienię tytułem przykładu prezentowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: „Informator dla osób niepełnosprawnych” ZUS – PFRON Warszawa 2015; książkę „Przystosowanie obiektów, pomieszczeń oraz stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach – dobre praktyki” wydaną w ramach projektu „Człowiek – najlepsza inwestycja” (Warszawa 2014); czy kolejne numery kwartalnika PFRON „Niepełnosprawność. Zagadnienia, problemy, rozwiązania”.

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi przyciągała zainteresowanych filmami odnoszącymi się do problematyki aktywizacji osób niepełnosprawnych, ich zatrudniania, podnoszenia kwalifikacji zawodowych i integracji społecznej.

Szerokie spektrum instytucji biorących udział w kiermaszu zaangażowało się, jak co roku w prezentację atrakcyjnych dla odbiorców wyrobów użytkowych, ozdób i przedmiotów rękodzieła artystycznego. Wśród tych ostatnich reprezentowane były pocztówki świąteczne, stroiki, choinki, bombki, krzyże, obrazy i inne dekoracje. Jak dowiedziałem się przy stoisku Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym „MISERICORDIA” – wszystkie przygotowane przez podopiecznych stowarzyszenia choinki zostały sprzedane przed upływem drugiego dnia Targów.

Zdjęcie ozdób świątecznych

Trudno nie wspomnieć o stolikach pełnych wabiących oczy ozdób, należących zaś do takich instytucji, jak Zespół Szkół Nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie, czy WTZ przy Lubelskim Towarzystwie Dobroczynności.

Zdjęcie stoiska stowarzyszenia "jesteśmy", prezes stowarzyszenie Zygmunt Marek Miszczak

Lubelskie Stowarzyszenie JESTEŚMY, reprezentujące osoby po przebytym kryzysie psychicznym miało zaś w tych dniach swój debiut wystawienniczy, prezentując materiały własne oraz zaprzyjaźnionego Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Świadom wybiórczego z konieczności charakteru powyższej relacji, zakończyć chciałbym wyrażeniem przekonania i nadziei, że trud podjęty przez tak wiele osób niepełnosprawnych, ich terapeutów i opiekunów zaowocuje z pewnością głębszą świadomością podmiotowości tych, którzy zmagając się z różnorodnymi ograniczeniami, pełnią zarazem niezastąpioną rolę w społeczeństwie.

Fotorelacja

no images were found

Anna i Zygmunt Marek Miszczak

PRAWA

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: