BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Projekt „Lubelskie Samozatrudnienie!” – nabór wniosków do projektu

Firma Consultor Sp. z o.o. zaprasza chętne osoby do udziału w projekcie „Lubelskie Samozatrudnienie!”.

Rozpoczyna się nabór wniosków do projektu. W terminie od 10 stycznia 2022 roku do 27 stycznia 2022 roku można składać dokumenty rekrutacyjnie zgodnie z ich zasadami opisanymi w Regulaminie rekrutacji Uczestników Projektu „Lubelskie Samozatrudnienie!”. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w zakładce „Do pobrania” na stronie internetowej projektu: www.ls.consultor.pl .

W ramach projektu, wsparciem zostanie objętych 65 osób (45 kobiet, 20 mężczyzn) w wieku 30 lat i więcej z terenu województwa lubelskiego, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako przedsiębiorcy w KRS, CEiDG lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu.

Baner z napisem: Lubelskie zatrudnienie!

Wyżej wymienione osoby muszą należeć do co najmniej jednej z następujących grup:

1. osoby bezrobotne (w tym zarejestrowane w Urzędzie Pracy), bierne zawodowo, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
a) osoby starsze (w wieku 50 lat i więcej),
b) kobiety,
c) osoby z niepełnosprawnościami,
d) osoby długotrwale bezrobotne,
e) osoby o niskich kwalifikacjach, przy czym co najmniej 60% UP tj. 39 osób będą stanowiły osoby z wyżej wymienionych grup od liter a do liter e.

2. bezrobotni mężczyźni w wieku 30–49 lat nie będą stanowili więcej niż 20% ogółu bezrobotnych objętych wsparciem a nie ogółu Uczestników Projektu oraz nie będą należeć do kategorii wskazanych w pkt 1. w lit. c–e oraz w pkt 3-5,

3. imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia),

4. reemigranci,

5. osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,

6. osoby ubogie pracujące,

7. osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujący w ramach umów cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% minimalnego wynagrodzenia.

Osoby wskazane w pkt 3–7 nie będą stanowić więcej niż 40% Uczestników Projektu tj. 26 UP. W ramach kategorii osób wskazanych w lit. 3–7 łączna liczba os pracujących nie będzie stanowić więcej niż 10% ogółu grupy docelowej tj. 6 UP.

W trakcie realizacji projektu, osoby zakwalifikowane do udziału w nim zostaną objęte następującymi formami wsparcia:

1. wysokiej jakości szkoleniami (zajęcia grupowe i indywidualne)

2. wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej: 23 050,00 złotych netto (stawka jednostkowa na samozatrudnienie) dla 55 osób

3. fakultatywne wsparcie pomostowe: 1800,00 złotych netto dla 55 osób wypłacane przez 12 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej

4. zwrot kosztów dojazdu na formy wsparcia

5. ciepły posiłek w czasie zajęć trwających minimum 6 godzin

6. materiały szkoleniowe

Informacje o projekcie znajdziecie Państwo również na stronie projektu: www.ls.consultor.pl .

Zachęcamy wszystkie zainteresowane osoby do wzięcia udziału w projekcie „Lubelskie Samozatrudnienie!”

Natalia Muszyńska

Specjalista ds. projektów europejskich

 e-mail: n.romaniuk@consultor.pl

Consultor Sp. z. o. o.

ul. Mieszka I – ego 6

20-610 Lublin

Tel. (81) 745 41 91509 611 394

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: