BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

17 Lipiec 2018

Studia Podyplomowe „Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją” na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

Uniwersytet Medyczny w Lublinie ogłasza rekrutację na Studia Podyplomowe „Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją” finansowane ze środków Unii Europejskiej.

Studia adresowane są w szczególności do: psychologów i pedagogów społecznych, pracowników instytucji zabezpieczenia społecznego, specjalistów w dziedzinach społecznych, prawnych i medycznych, osób posiadających doświadczenie w codziennym funkcjonowaniu z osobą niepełnosprawną w rodzinie, otoczeniu lub poprzez pracę, specjalistów zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy, przedstawicieli organizacji pozarządowych, reprezentacji pracowników lub osób niepełnosprawnych, menedżerów ds. zasobów ludzkich, lekarzy medycyny pracy, lekarzy specjalistów rehabilitacji medycznej, fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, pielęgniarek i innych grup personelu medycznego.

Na studia podyplomowe „Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją” na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie aplikować mogą kandydaci z województw: lubelskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego – właściwych ze względu na miejsce stałego zamieszkania kandydata.
Kandydat może aplikować o przyjęcie tylko na jedną uczelnię prowadzącą studia podyplomowe „Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją” w ramach projektu UE.

Harmonogram rekrutacji:

ETAP I
Składanie dokumentów: 9.07.2018 r. – 3.08.2018 r.

Spis wymaganych dokumentów:
– potwierdzenie ukończenia studiów I lub II stopnia – oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów lub kserokopia poświadczona notarialnie bądź przez jednostkę przyjmującą dokumenty,

– curriculum vitae (CV) – według szablonu CV Europass,

– list motywacyjny zawierający uzasadnienie zainteresowania ofertą studiów podyplomowych – motywacja do pełnienia roli specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją,

– portfolio: zaświadczenia, certyfikaty, osiągnięcia, dyplomy, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe związane z pracą z ludźmi (np. zaświadczenia o odbyciu staży, praktyk, wolontariatu) oraz obszarami, które mogą być pomocne do wykonywania zawodu specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją (dopuszczone są kopie ww. dokumentów),

– zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji na studia,

– zgodę na wykorzystanie wizerunku na potrzeby rekrutacji na studia,

– oświadczenie o zamieszkaniu.

Dokumenty można składać osobiście w Biurze Projektu „Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją – jako element systemu kompleksowej rehabilitacji w Polsce” Uniwersytet Medyczny w Lublinie Dział ds. Funduszy Europejskich Aleje Racławickie 1, 20-059 Lublin, pok. 235 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 lub przesłać pocztą na ww. adres Kamila Błaszczak-Majewska Uniwersytet Medyczny w Lublinie Dział ds. Funduszy Europejskich Aleje Racławickie 1, 20-059 Lublin z dopiskiem: SP „Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją”.

Złożenie w wymaganym terminie kompletu dokumentów jest warunkiem wzięcia udziału w drugim etapie rekrutacji.

Kandydat, który złoży dokumenty aplikacyjne, otrzyma indywidualny kod, którym Uczelnia posługiwać się będzie w momencie ogłaszania informacji o wynikach poszczególnych etapów rekrutacji. O nadanym kodzie, Kandydat poinformowany zostanie osobiście lub drogą mailową.

Informacja o zakwalifikowaniu do drugiego etapu rekrutacji (z podaniem kodów kandydatów) ogłoszona zostanie w dniu 9 sierpnia 2018 r. na stronie www Uniwersytetu Medycznego w Lublinie pod adresem www.umlub.edu.pl w zakładce „Oferta edukacyjna” i „Fundusze Europejskie”.

ETAP II

11.08.2018 r. – wszystkie osoby, które spełniły wymogi formalne pierwszego etapu rekrutacji wypełniają pisemnie Arkusz kompetencji.

Miejsce i czas wypełniania arkusza: Wydział Nauk o Zdrowiu, Lublin ul. Staszica 4 m.6 (Collegium Maximum), Klatka A, sala 301, godzina 12.00.
Informacja o zakwalifikowaniu do trzeciego etapu rekrutacji (z podaniem kodów kandydatów) ogłoszona zostanie na stronie www Uczelni dnia 14.08.2018 r. pod adresem www.umlub.edu.pl w zakładce „Oferta edukacyjna” i „Fundusze Europejskie”.

ETAP III

Osoby z najwyższą punktacją uzyskaną z Arkusza kompetencji przystąpią do rozmowy kwalifikacyjnej w dniu 18.08.2018 r.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w godzinach 8:00-18:00 w Sali 113, Wydział Nauk o Zdrowiu, Lublin ul. Staszica 4 m.6 (Collegium Maximum), Klatka A/B.
Kandydaci na rozmowę kwalifikacyjną wchodzić będą w kolejności zgodnej z listą ogłoszoną w dniu 14.08.2018 r.
W przypadku niewypełnienia limitu przyjęć kolejni kandydaci z listy rankingowej będą indywidualnie zapraszani na rozmowę kwalifikacyjną 22.08.2018 r.
Wyniki rekrutacji z III etapu rekrutacji wraz z listą osób zakwalifikowanych do projektu zostaną ogłoszone 24.08.2018 r. na stronie internetowej Uczelni pod adresem www.umlub.edu.pl w zakładce „Oferta edukacyjna” i „Fundusze Europejskie”.

Kontakt w sprawach związanych z rekrutacją:

Kamila Błaszczak-Majewska
Koordynator Projektu „Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją – jako element systemu kompleksowej rehabilitacji w Polsce”

Dział ds. Funduszy Europejskich

Aleje Racławickie 1 20-059 Lublin pok. 235

tel. 81 448 52 94

kamila.blaszczak@umlub.pl

Kontakt w sprawach związanych z tokiem studiów:

dr n. o zdr. Justyna Chmiel

Ekspert ds. opracowania programu kształcenia
Zakład Balneoterapii
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

justyna.chmiel@umlub.pl

Szczegółowe informacje o celu realizacji, zakresie, zasadach rekrutacji i udziału w studiach podyplomowych zawiera REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W STUDIACH PODYPLOMOWYCH „SPECJALISTA DS. ZARZĄDZANIA REHABILITACJĄ” realizowanych w ramach projektu „Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją – jako element systemu kompleksowej rehabilitacji w Polsce” w poniższych linkach:

http://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/specjalista-ds-zarzadzania-rehabilitacja-rekrutacja-na-uniwersytecie-medycznym-w-lublinie/

http://umlub.pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/specjalista-ds-zarzadzania-rehabilitacja/

Iwona Osmałek
Stanowisko ds. współpracy z administracją publiczną
Oddział Lubelski PFRON
ul. Władysława Kunickiego 59
20-422 Lublin
tel. 81 466 76 07
www.pfron.org.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: