BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

21 kwiecień 2021

Usługi indywidualnego transportu door-to-door

Od 2021 roku w  powiatach i  gminach województwa lubelskiego będą świadczone usługi transportowe w ramach projektu ,,Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”.

Celem projektu jest ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) usług indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawę dostępności wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

W województwie lubelskim dofinansowanie otrzymały:

  1. Powiat Biłgorajski kwotę 999 911,12 zł
  2. Powiat Łęczyński kwotę 539 766,22 zł
  3. Gmina Mełgiew kwotę 392 143,75 zł
  4. Gmina Ulan Majorat kwotę 343 920,00 zł
  5. Gmina Ryki kwotę 641 800,00 zł
  6. Gmina Ułęż kwotę 569 173,60 zł
  7. Gmina Leśniowice kwotę 454 668,55
  8. Gmina Konopnica kwotę 311 610,00 zł
  9. Powiat Lubartowski kwotę 475 070,00 zł

 

Dzięki realizacji projektu wsparcie będzie świadczone zgodnie z koncepcjami transportu osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności oraz w regulaminach świadczenia usługi transportu w poszczególnych JST.

Projekt pt. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” realizowany jest w ramach Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

 

Opracowano na podstawie Informacji zamieszczonej 9.04.2021r. na stronie www.pfron.org.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: